تسطیح لیزری

هموار سازی، صاف کردن و ایجاد شیب مناسب در زمین با در نظر گرفتن ضریب نفوذپذیری و بافت خاک، جهت جلوگیری ازتندآب و فرسایش سطحی و بوجود آوردن شرایط یکسان و هماهنگ توزیع آب در یک عمق، در سراسر مزرعه.
کافی است تجربه کشاورزان را جویا شوید. ناهمواری اراضی زراعی باعث کاهش قابل ملاحظه بازده محصول و توزیع غیریکنواخت آب در مزارع می‌شود. نقاط پست بیش از اندازه و نقاط مرتفع کمتر از اندازه آبیاری می‌شوند که هر دو برای محصول مضر است. اگر فراتر رویم، حتی زمین‌های ناهموار از کودهای شیمیایی و کار ماشین‌آلات کشاورزی نیز به خوبی بهره‌مند نمی‌شوند. 
یک زمین با شیب‌بندی و تسطیح مناسب نه تنها موجب گسترش یکنواخت آب و در نتیجه بالا بردن راندمان آبیاری می‌گردد، بلکه دیگر فعالیت‌های زراعی (کاشت، داشت، برداشت) را آسان می‌سازد. مدیریت یک مزرعه تسطیح شده به مراتب آسان‌تر و مقرون‌تر به صرفه‌تر از مزرعه مشابهی با توپوگرافی طبیعی نامناسب است. علاوه بر این، تسطیح، یک روش خوب حفاظتی برای خاک‌های در حال فرسایش است.
 لزوم انجام تسطیح اراضی زراعی در ایران به منظور بهبود مدیریت آبیاری در مزرعه و استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است. و در این میان تسطیح لیزری اراضی یکی از چشمگیرترین پیشرفت‌ها در آبیاری سطحی است. از این تکنولوژی در تسطیح اراضی زراعی در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، کشورهای اروپایی و استرالیا به طور وسیع و در کشورهای در حال توسعه نظیر پاکستان، مصر، هند و ترکیه به طور نسبی استفاده می‌شود.
 

به طور کلی مزایای تسطیح اراضی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • حفظ، احیا و بهر‌ه‌برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده نظیر آب و خاک
  • افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح و کاهش هزینه تولید
  • صرفه‌جویی در مصرف آب
  • ایجاد بستر مناسب جهت کشت‌وکار مکانیزه و کاهش سختی کار کشاورزان
  •  صرفه‌جویی در زمان آبیاری، افزایش کارآیی و بهینه‌سازی مصرف سایر نهاده‌های کشاورزی
  • ایجاد زیربناهای لازم و آرایش هندسی مطلوب جهت پی‌ریزی بهره‌بردای  سیستم‌های تکامل یافته‌تر و پیشرفته‌تر آبیاری        .   
  • ایجاد زمینه لازم جهت برنامه‌ریزی و به‌کارگیری الگوی کشت مناسب و تناوب زراعی صحیح و مبارزه با بیماری‌ها به نحو مطلوب
  • سهولت برداشت محصول و پایین آمدن تلفات حین برداشت
 

جدول درآمد ناخالص تیمار l (سطیح شده)

 نوع محصول  دانه گندم  کاه گندم
 مقدار(کیلوگرم در هکتار)  8000  10000
 قیمت واحد(ریال)  13000  4000
 درآمد ناخالص(ریال)  104,000,000  40,000,000
 مجموع درآمد ناخالص(ریال)  144,000,000

جدول درآمد ناخالص تیمار S

 نوع محصول  دانه گندم  کاه گندم
 مقدار(کیلوگرم در هکتار)  5000  7500
 قیمت واحد(ریال)  13000  4000
 درآمد ناخالص(ریال) 65,000,000  30,000,000
 مجموع درآمد ناخالص(ریال)  95,000,000

هزینه تولید گندم در تیمار  l

 نوع عملیات  شخم  دیسک مرزبند  بذر kg/ha  بذرپاش  تسطیح لیزری  سم l/ha  کود kg/ha  اجاره زمین فصل کشت  کارگر آبیاری ساعت  کمباین حمل کود  حمل محصول  آب مصرف شده m3/ha 
مقدار (تعداد)  1هکتار   1هکتار 1هکتار   12هکتار 225کیلوگرم  1هکتار  1هکتار  1هکتار  1هکتار  1هکتار  154 ساعت  1هکتار  هر 1 کیلومتر  هر 1 کیلومتر  1
 قیمت واحد (ریال) 1,500,000 750,000 7.200,000 3,700,000 750,000 20,000,000 2,000,000 3,800,000 50,000,000 9,625,000 1,500,000 400,000 400,000 3000,000
 هزینه کل (ریال) 1,500,000 750,000 7.200,000 3,700,000 750,000 20,000,000 2,000,000 3,800,000 50,000,000 9,625,000 1,500,000 400,000 400,000 3000,000
 مجموع هزینه (ریال) 104,625,000

هزینه تولید گندم در تیمار s

 نوع عملیات  شخم  دیسک مرزبند  بذر kg/ha  بذرپاش  سم l/ha  کود kg/ha  اجاره زمین فصل کشت  کارگر آبیاری ساعت  کمباین حمل کود  حمل محصول  آب مصرف شده m3/ha 
مقدار (تعداد)  1هکتار   1هکتار 1هکتار   12هکتار 225کیلوگرم  1هکتار  1هکتار  1هکتار  1هکتار  181 ساعت  1هکتار  هر 1 کیلومتر  هر 1 کیلومتر  1
 قیمت واحد (ریال) 1,500,000 750,000 7.200,000 3,700,000 750,000 2,000,000 3,800,000 50,000,000 11,312,500 1,500,000 400,000 400,000 6000,000
 هزینه کل (ریال) 1,500,000 750,000 7.200,000 3,700,000 750,000 2,000,000 3,800,000 50,000,000 11,312,500 1,500,000 400,000 400,000 6000,000
 مجموع هزینه (ریال) 89,312,500

جدول مقایسه درآمد خالص،هزینه و درآمد ناخالص در تیمار S , l

 نوع  تیمار s  تیمار l
 در آمد ناخالص (ریال)  95,000,000 144,000,000
هزینه (ریال) 89,312,500  104,625,000
 در آمد خالص (ریال)  5,687,500  39,375,000
-آیتم کارگر آبیاری (ساعت)براساس هر 8 ساعت کار ،که دستمزد50.000تومان میباشد محاسبه میگردد که در تیمارI. 154ساعت معادل962.500تومان و در تیمارS .181 ساعت معادل 1.131.250 تومان محاسبه میگردد. 
-هزینه مرزبند در یک هکتار شامل:روزی 80.000 تومان و نیاز به 3 کارگر در 3 روز دارد که هزینه نهایی مرزبند 720.000 تومان میشود.
 -به طور معمول 200 تا 250 کیلو بذر گندم در یک هکتار مصرف می شود که با احتساب کیلویی1650 تومان برای 225 کیلوگرم بذر گندم ، معادل3.700.000 ریال محاسبه می شود. 
مقدار آب مصرف شده در شبکه  لحاظ شده است.