آلبوم تصاویر

تولید و تامین تجهیزات تسطیح لیزری و ماهواره ای

تولید و تامین کننده تجهیزات اتوماسیون ماشین آلات کشاورزی و راه سازی

تولید و تامین کننده تجهیزات اتوماسیون ماشین آلات کشاورزی و راه سازی

تولید و تامین کننده تجهیزات اتوماسیون ماشین آلات کشاورزی و راه سازی

فرستنده ژئوفنل مدل FL500 HV-G

فرستنده تاپکان مدل RL200-2S

فرستنده تریمبل GL720مدل

گیرنده لیزری  MR 300

گیرنده لیزری MR 200

کابل ها

CB 103کنترل باکس

پایه برقی EM 300